030 – 850 54 49

Partneralimentatie: lees meer over de duur van de onderhoudsverplichting, de nieuwe wet partneralimentatie per (mogelijk) 1 januari 2020, het wijzigen van partneralimentatie en de invloed van wijzigingen binnen de belastingtarieven op de hoogte van de alimentatie. 

 

Duur van de onderhoudsverplichting 

 

Op het moment waarop je trouwt, of een geregistreerd partnerschap sluit, volgt uit de wet een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Deze onderhoudsverplichting loopt na (echt)scheiding door. Hoe lang de onderhoudsverplichting doorloopt is afhankelijk van de duur van het huwelijk. Ook speelt mee of er wel of geen kinderen werden geboren. Op dit moment geldt na scheiding de volgende onderhoudsduur:

Partneralimentatie - duur onderhoudsverplichting - Viae Novae Echtscheiding en Mediation Utrecht - Den Haag - Amersfoort
Partneralimentatie - duur onderhoudsverplichting - Viae Novae Echtscheiding en Mediation Utrecht - Den Haag - Amersfoort
Partneralimentatie - duur onderhoudsverplichting - Viae Novae Echtscheiding en Mediation Utrecht - Den Haag - Amersfoort

 

Duur van de onderhoudsverplichting vanaf 1 januari 2020

 

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het eerdere wetsvoorstel tot herziening van partneralimentatie. Gevolg hiervan is dat de onderhoudsduur na echtscheiding wordt verkort tot (in principe) maximaal 5 jaar.


De hoofdregel volgens de nieuwe wet

De duur van de onderhoudsverplichting wordt verkort naar maximaal vijf jaar.
Deze eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk doch maximaal na vijf jaar.


Op de hoofdregel zijn drie uitzonderingssituaties

1. Jonge kinderen
De maximale duur van de onderhoudsverplichting blijft twaalf jaar. Hierbij eindigt de onderhoudsverplichting niet voordat het jongste kind 12 jaar oud wordt.

2. Huwelijk heeft langer geduurd dan 15 jaar, alimentatiegerechtigde is hooguit 10 jaar verwijderd van de AOW-leeftijd
In deze situatie bedraagt de duur van de onderhoudsverplichting maximaal tien jaar.

3. Huwelijk heeft langer geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde is geboren vóór 1 januari 1970
De maximale duur van het recht op onderhoud bedraagt 10 jaar.


Verlenging van de termijnen mogelijk: hardheidsclausule

Het eindigen van de alimentatie zou in bepaalde gevallen tot onredelijke situaties kunnen leiden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de onderhoudsgerechtigde zorgdraagt voor een gehandicapt kind. Of zelf met (ernstige) gezondsheidsproblemen kampt. Lukt het niet samen tot afspraken te komen, dan kan de rechter beslissen of in jullie specifieke situatie de alimentatieverplichting eindigt, dan wel of het redelijk is de onderhoudstermijn te verlengen.


Ingangsdatum

Voor scheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend gelden de nieuwe regels. Voor de al bestaande onderhoudsverplichtingen heeft de nieuwe wet vooralsnog geen gevolgen. Met andere woorden, ben je gescheiden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, dan blijft de oude onderhoudsduur (in principe 12 jaar) van toepassing. Overweeg je echter een echtscheiding, dan kan een scheiding in 2019, afhankelijk of je alimentatie zal ontvangen of gaan betalen, gunstiger of ongunstiger uitvallen dan een scheiding in 2020.


Mediation

Vinden jullie een termijn van 5 jaar wel erg kort maar een termijn van 12 jaar te lang? Dan kunnen jullie binnen mediation afspraken maken over een termijn die voor jullie allebei aanvaardbaar is.

 

 

Duur van de onderhoudsverplichting 

(mogelijk vanaf 1 januari 2020)

 

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het eerdere wetsvoorstel tot herziening van partneralimentatie. Gevolg hiervan is dat de onderhoudsduur na echtscheiding wordt verkort tot (in principe) maximaal 5 jaar.


De hoofdregel volgens de nieuwe wet

De duur van de onderhoudsverplichting wordt verkort naar maximaal vijf jaar. De onderhoudsverplichting eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk maar maximaal na vijf jaar.


Op de hoofdregel zijn drie uitzonderingssituaties

1. Jonge kinderen
De maximale duur van de onderhoudsverplichting blijft twaalf jaar. De onderhoudsverplichting eindigt niet voordat het jongste kind 12 jaar oud wordt.

2. Huwelijk heeft langer geduurd dan 15 jaar, alimentatiegerechtigde is hooguit 10 jaar verwijderd van de AOW-leeftijd
In deze situatie bedraagt de duur van de onderhoudsverplichting maximaal tien jaar. 

3. Huwelijk heeft langer geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde is geboren vóór 1 januari 1970
De maximale duur van het recht op onderhoud bedraagt 10 jaar.


Verlenging van de termijnen mogelijk: hardheidsclausule

Het eindigen van de alimentatie zou in bepaalde gevallen tot onredelijke situaties kunnen leiden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de onderhoudsgerechtigde zorgdraagt voor een gehandicapt kind of zelf met (ernstige) gezondsheidsproblemen kampt. Lukt het niet samen tot afspraken te komen, dan kan de rechter beslissen of in jullie specifieke situatie de alimentatieverplichting eindigt, dan wel of het redelijk is de onderhoudstermijn te verlengen.


Ingangsdatum

Wanneer de nieuwe wet intreedt is nog niet helemaal zeker maar de verwachting is dat deze per 1 januari 2020 in werking zal treden. Voor de al bestaande onderhoudsverplichtingen heeft de nieuwe wet vooralsnog geen gevolgen. Met andere woorden, ben je gescheiden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, dan blijft de oude onderhoudsduur (in principe 12 jaar) van toepassing. Overweeg je echter een echtscheiding, dan kan een scheiding in 2019, afhankelijk of je alimentatie zal ontvangen of gaan betalen, gunstiger of ongunstiger uitvallen dan een scheiding in 2020.


Mediation

Vinden jullie een termijn van 5 jaar wel erg kort maar een termijn van 12 jaar te lang? Dan kunnen jullie binnen mediation natuurlijk afspraken maken over een termijn die voor jullie allebei aanvaardbaar is.

 

 


Behoefte vs draagkracht

 

De hoogte van het bedrag aan partneralimentatie wordt berekend op basis van behoefte en draagkracht. Dit verandert niet per 1 januari 2020. De behoefte aan een bijdrage wordt veelal gebaseerd op de welvaart tijdens het huwelijk. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de behoefte kan worden gelijkgesteld aan 60% van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk na aftrek van de kosten van de kinderen. Is deze manier niet toepasselijk, dan kan de behoefte ook worden berekend op basis van een gespecificeerde opgave van de alimentatiegerechtigde. 

Nadat de behoefte is berekend wordt aan de kant van de alimentatieplichtige zijn of haar draagkracht berekend. Uit deze berekening volgt in hoeverre de alimentatieplichtige uiteindelijk in de behoefte van de alimentatiegerechtigde kan bijdragen. Worden er door de alimentatieplichtige huwelijkse schulden afgelost, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er aan de kant van de alimentatiegerechtigde weliswaar behoefte bestaat aan partneralimentatie maar dat er aan de kant van de alimentatieplichtige geen ruimte is om alimentatie te betalen. Dit kan ook het geval zijn als de ruimte waarover de alimentatieplichtige beschikt volledig wordt gebruikt voor de betaling van kinderalimentatie. 

De afspraken die over partneralimentatie kunnen worden gemaakt zijn divers, per situatie verschillend en vragen om maatwerk. Als jullie scheiden via mediation zal de mediator de toepasselijkheid van partneralimentatie met jullie bespreken en de berekeningen verzorgen. 

 

Indexering

 

Partneralimentatie wordt ieder jaar, steeds per 1 januari, geïndexeerd (verhoogd) met het wettelijk indexeringspercentage. Dit geldt ook voor kinderalimentatie. De indexeringsregeling wordt in het convenant en/of ouderschapsplan opgenomen maar volgt al uit de wet. Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd wordt steeds rond de jaarwisseling gepubliceerd in de landelijke dagbladen en is ook terug te vinden op de website van het LBIO, het Landelijk Centrum Inning Onderhoudsbijdragen:

bekijk indexeringspercentages

Het is belangrijk de alimentatie ieder jaar te indexeren (aan te passen). Doen jullie dat niet, dan ontstaat er wellicht ongewild een achterstand die in de loop der jaren kan oplopen tot een flink bedrag.

 

Wijzigen of aanpassen van partneralimentatie

 

Partneralimentatie wordt berekend op basis van behoefte en draagkracht op het moment van de (echt)scheiding. Verandert er iets in het inkomen of de gezinssituatie van een van de ex-partners, dan kan dit aanleiding vormen de alimentatie aan te passen. Het maakt daarbij niet uit of partneralimentatie eerder overeen is gekomen of dat deze door de rechter is vastgesteld.

Wijzigingen binnen het tarievenstelsel
In de komende jaren verandert de fiscale aftrek van partneralimentatie. Zo is in 2019 betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%. Dit tarief wordt geleidelijk afgebouwd naar 37,05% in het jaar 2023. Partneralimentatie wordt netto uitgerekend. Omdat  deze alimentatie voor de alimentatieplichtige een aftrekpost vormt voor de inkomstenbelasting wordt het gevonden bedrag vervolgens gebruteerd. Is de alimentatie eerder vastgesteld maar valt de alimentatieplichtige door de wijzigingen binnen de belastingtarieven in een lager tarief, dan is er minder belastingaftrek en betaalt de alimentatieplichtige dus eigenlijk netto een hoger bedrag dan op het moment van de scheiding berekend. Afhankelijk van de omstandigheden kan een herberekening van de alimentatie dan wenselijk zijn.

 


Aanvullend convenant
Voor het wijzigen van de afspraken rond partneralimentatie zullen nieuwe alimentatieberekeningen worden opgesteld, gebaseerd op de nieuwe situatie. Viae Novae Mediation adviseert de nieuwe afspraken vervolgens helder op te nemen in een aanvullend convenant. Op die manier wordt duidelijkheid gecreëerd over onder andere:

  • de ingangsdatum van de nieuwe afspraken
  • de datum waarop het nieuwe bedrag voor het eerst zal worden geïndexeerd
  • de uitgangspunten (behoefte/draagkracht) die als basis hebben gediend voor de nieuwe afspraken

De nieuwe afspraken vormen op hun beurt weer de basis voor een eventuele toekomstige situatie waarin de afspraken opnieuw moeten worden aangepast. Het is daarom belangrijk dat deze op een heldere manier worden vastgelegd.

 

 

Partneralimentatie, berekening en/of aanpassen

Bel voor meer informatie of maak direct een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

 

📞 030 – 850 54 49

Afspraken over

partneralimentatie

Bel voor meer informatie
of maak direct een afspraak
voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

 

📞 030 – 850 54 49

 

Mediation / Mediator in:
Utrecht – Leidsche Rijn – Nieuwegein – IJsselstein – Vianen –
De Meern – Vleuten – Maarssen – Woerden – Gouda – Waddinxveen – Reeuwijk – Bodegraven – Baarn – Bilthoven – Hilversum – Eemnes – Leusden – Amersfoort – Mijdrecht – Zoetermeer – Den Haag – Rijswijk – Voorburg – Delft – Loosduinen – Alphen a/d Rijn – Leiden